วันที่ 7  มกราคม 2567   
รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ และ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี  เป็นผู้แทนในการมอบถ้วยรางวัลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้แก่ผู้ชนะการประกวดไก่เขียวพาลีพระยาพิชัยดาบหัก ประเภท เพศผู้และเพศเมีย ใน “งานประกวดไก่เขียวพาลีพระยาพิชัยดาบหักและไก่พื้นเมืองไทย ประจำปี 2567” ซึ่งจัดขึ้นในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  ได้รับเกียรติจากท่านศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้นำใช้เกณฑ์การประกวดตามลักษณะอุดมทัศนีย์ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้จากโครงการ “การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพของไก่เขียวพาลีสัตว์ประจำถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันบนฐานการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ดำเนินการโดยทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นับเป็นผลกระทบของงานวิจัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563-2567 ด้วยการมีส่วนร่วมและสนับสนุนของทุกภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนกันมาอย่างยาวนาน 
#ไก่เขียวพาลีพระยาพิชัยดาบหัก
ภาพ/ข่าว : โครงการวิจัยไก่เขียวพาลีฯ มรภ.อุตรดิตถ์