ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2567 
กองนโยบายและแผนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) และพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ได้ ซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา  กรพิทักษ์ รองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาวแจ่มแจ้ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้ 
ภาพ/ข่าว กองนโยบายและแผน