28 มีนาคม 2560
   ทีมคณาจารย์ มรอ ได้แสดงศักยภาพทางวิชาการ ได้ร่วมจัดทำหนังสือ "เมืองงามกลางขุนเขา : ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าอนุรักษ์ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่มีคุณค่าทางวิชาการยิ่ง อาทิ 
- โครงสร้างสังคมพืช โดย อ.ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
- แพลงก์ตอนพืชและสาหร่าย โดย อ.ดร.กิตติ เมืองตุ้ม
- แมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน โดย อ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย
- เห็ดเอกโตไมคอร์ไรซา โดย อ.ดร.วันวิสาข์ แฟงฟัก
- พืชวงศ์ขิง โดย อ.ดร.จิราภรณ์ นิคมทัศน์
- พืชวงศ์กล้วยไม้ โดย ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า และนางธนิกานต์ หลิมเจริญ
- การสำรวจและเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ โดย อ.สุภาวดี น้อยน้ำใส.   
     ทีมงานได้ทำพิธีมอบหนังสือแก่อธิการบดี มรอ เพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีต่อไป