pitching โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
22 ธันวาคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา คำจริง ผู้ช่วยอธิการบดี อว.ส่วนหน้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  นำทีมผู้บริหาร ผศ.สินีนาถ  วิกรมประสิทธิ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ผศ.ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ  ผศ.ดร.กิตติ เมืองตุ้ม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  ผศ.ดร.ปฏิพัทธิ์  ถนอมพงษ์ชาติผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ จอมกิติชัย รองผู้อำนวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ฯ และทีมอ.ที่ปรึกษา โดยนำทีมผู้ประกอบการ otop จำนวน 20 ราย เข้าร่วม pitching โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมโรงแรมน้ำทอง ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  โดยนายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีเปิด  จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน