วันที่ 20 ธันวาคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการอบรม การพัฒนาสมรรถนะ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคคลากรสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดโครงการ และการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางบุษยมาศ แสงเงิน อดีตผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรในการบรรยาย 
ภาพ/ข่าว PR URU