วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย อาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี คณะบดีคระพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผ่านทางระบบ Online โดยมี ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวต้อนรับ  พิธีลงนามฯ ครั้งนี้มีเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุบลราชธานี โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 8 แห่ง สร้างและพัฒนาความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นฐานความเสมอภาคและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในด้านทางวิชาการ งานสอนงานวิจัยงานบริการวิชาการ พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพการพยาบาล งานประกันคุณภาพการศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานกิจกรรมนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ และงานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกัน
พยาบาล งานประกันคุณภาพการศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานกิจกรรมนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ และงานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกันในอนาคต
ภาพ/ข่าว คณะบดีคระพยาบาลศาสตร์