วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการ สีบสานวิถีชาวนาไทย ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าวชาวเกษตร ณ แปลงนาสาธิตคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
โดยมี อาจารย์ ดร.ชวลิต รักษาริกรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิด
โครงการครั้งนี้  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรโดยมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางใน
พระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังความคิด ค่านิยม ในการใช้
ชีวิตแบบพอเพียงตามวิถีชีวิตของชาวเกษตร โดยบรรจุในรายวิชาพืชพรรณเพื่อชีวิต สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และรายวิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวทางการบ่มเพาะให้นักศึกษา
ได้มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม สามารถยึดเป็นแนวทางใน
การนำไปเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขเมื่อสำเร็จการศึกษาในอนาคต
ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระราชดำริอย่างมากมายเพื่อพัฒนาข้าวไทยและพร้อมกันนี้เป็นการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ได้บูรณาการพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับด้านการเรียนการสอนรวมถึงการนำไปสู่การฝึกทักษะทางด้านการเกษตรโดยเน้นการลงมือ
ปฏิบัติจริงให้กับนักศึกษา โดยที่นักศึกษาจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความ
ผูกพันและสร้างเสริมความสามัคคีและมีน้ำใจในหมู่คณะอีกด้วย
ภาพ/ข่าว PR URU