มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดีกับผู้เรียนบัญฑิตพันธุ์ใหม่รุ่นที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตร ชุดวิชา Non-Degree เศรษฐกิจดิจิทัล โดยมี อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี 
เป็นประธานในการกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้เรียน ณ ห้อง FMS 101 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์