วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 
รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากสำนักงบประมาณด้านสังคม 2/2 สำนักงบประมาณ ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ นำโดย นางสาวสกุลรัตน์  ตาละโสภณ (ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2/2) และคณะทำงาน ณ ห้องประชุม พิชัยสงคราม อาคาร ICIT 
ภาพ/ข่าว PR URU