คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย อาจารย์ ดร.ชวลิต รักษาริกรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีแสดงความยินดีกับ  นายลือ เกิดสาย ที่ได้รับการอนุมัติ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้อนุมัติ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564  โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี และผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ คณะเกษตรศาสตร์ 
ภาพข่าว PR URU