การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากบุคลากรสายสนับสนุน (ตำแหน่งที่ว่าง)
ผลการเลือกตั้ง นายธนัย เนียมกุญชร ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากบุคลากรสายสนับสนุน ด้วยคะแนนเสียง 137 คะแนน 
ณ ชั้น 1 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์