URU NEWS
22 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบจัดการเอกสารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (E–Meeting)  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน และมีอาจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดการเอกสารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (E–Meeting)   ในเรื่องของการเตรียมวาระการประชุม การจัดการผู้เข้าร่วมประชุม การสร้างรายงานการประชุม การตรวจสอบและรับรองการประชุม การค้นหาบันทึกการประชุมย้อนหลัง การแนบเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้เข้าประชุมรับทราบก่อนและหลังการประชุม ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และทุกอุปกรณ์สื่อสารได้   มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ประกอบด้วย บุคลากรจาก คณะ/ศูนย์/สำนัก ภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม FMS 101 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

PR.URU