วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ ผศ. ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการแสดง "โขน" โรงใหญ่  เป็นมหรสพเพื่อฉลองผ้าพระกฐินพระราชทาน  โดยมีการแสดงรำเบิกโรง ชุด ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ขับพิเภก และตอนทศกัณฑ์รบพระราม บรรเลงด้วยดนตรีปี่พาทย์สดเต็มวง แสดงโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำนวยการแสดงโดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี ซึ่งโขนเป็นการแสดงชั้นสูงของไทย ถือเป็นเครื่องราชูปโภคส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยโบราณ
ภาพ/ข่าว PR URU