วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ ที่ได้รับการอนุมัติ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564