วันที่ 14-16 พ.ย. 2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการฯ และนักวิจัย ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในภาคการประกวดนวัตกรรม และภาคโปสเตอร์ ในงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ เข้ารับโล่นักวิจัยดีเด่น จาก พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จแทนพระองค์ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมนิทรรศการ 38 ราชภัฏ มรอ. โดย รศ.ดร.กันต์ พร้อมด้วยคณะวิจัย  นำเสนอผลงาน "หาน้ำให้นาอิน" 
2. เวที Highlight Stage วันที่ 16 พ.ย. 2566 โดย รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย (รองอธิการบดี) ร่วมเสวนา ในนามผู้แทนอธิการบดีกลุ่มภาคเหนือ ในหัวข้อ "มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยวิจัยและนวัตกรรม" 
3. การประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคม
มรอ. ได้รับ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่
ประเภท กลุ่มการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดย รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ และคณะ กับผลงาน การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรบนพื้นที่ราบสูง "หาน้ำให้นาอิน" ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานทดแทนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
และประเภท กลุ่มการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดย ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ และ ผศ.ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์ กับผลงานโครงการนวัตกรรมแปรรูปเศษผ้าอัดก้อนนำไปสู่อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ
4. การนำเสนอโปสเตอร์จากคณะวิจัยวิทยาลัยน่าน 
5. การรับโล่ขอบคุณเจ้าภาพร่วมโดย ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้นเป็นผู้แทนอธิการบดีในการรับโล่ขอบคุณ
ภาพ/ข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา