วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 นำโดย ผศ.ดร.ศิวัตม์  กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม 
ภาพ/ข่าว PR URU