วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 
ศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและในพิธีบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สำหรับนักศึกษา บุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขั้นความรู้ทั่วไป  และขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)และกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โดย อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดีคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น ๔ อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีร่วมลงนาม โดยการลงนามความร่วมมือในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุน โดยมุ่งเน้นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ให้มีศักยภาพในการพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ  ศาสนา กษัตริย์ เพื่อการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพครู ในการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) สามารถออกแบบ ผลิตหลักสูตร และจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมี สมรรถนะที่จำเป็นและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ร่วมกัน  ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง ซึ่งในปี ๒๕๖๖ นี้ดำเนินงานภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ  อีกทั้งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ สมาคมสโมสรลูกเสือแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์จัดการอบรมความรู้ทั่วไป และอบรมขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) ผู้กำกับลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU