วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
นำโดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับหน่วยงานส่วนราชการเครือข่ายความร่วมมือ จากสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สาธารณสุขจังหวัดแพร่ สาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  โรรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมารฐานวิชาชีพพยาบาล และเป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณ์ การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์  พ.ศ. 2562  และร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอีกทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานราชการภายนอก กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม 
ภาพ/ข่าว PR URU