วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการประชุมสัมมนา "กลยุทธ์การแนะแนวและดูแลนักศึกษาเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาในอนาคต" ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ FMS102อาคารคณะวิทยาการจัดการ  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ  และมีบรรยายพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากร ในหัวข้อ "กลยุทธ์การแนะแนวและดูแลนักศึกษาเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาในอนาคต"
ภาพ/ข่าว PR URU