วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลง University Application ( MOA )   ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย นายอุทัย  สายทอง ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสำนักงานเขตพิษณุโลก ธนาคารกรุ่งไทย จำกัด (มหาชน)  ซึ่งธนาคารจะดำเนินการพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันบนมือถือ University Application ที่เชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้ากับระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร 
ภาพ/ข่าว PR URU