มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป นำโดย ผศ.เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาการศึกษาทั่วไป ตามข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 1/2566  โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน 
.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้พัฒนาระบบ KPRU MOOC เพื่อรองรับแพลตฟอร์มออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไปของเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และได้ขอความร่วมมือให้แต่ละมหาวิทยาลัยจัดส่งรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยละ 5 วิชา เพื่อที่จะทำเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมดาวเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ขอบคุณภาพจาก :: งานสื่อสารองค์กรKPRU