เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ จันทร์สี ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวศศิรัศม์ เสือเมือง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธานการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา มรภ.กลุ่มภาคเหนือ ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ในฐานะเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 3/2566 ทั้งนี้ การจัดประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 1/2567) จะจัดการประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถิ์ 
ภาพ / ศูนย์สื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ข่าว / ศูนย์สื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์