วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566 
โดยมี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน 
 ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม โดยมีสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 11/2566 ดังนี้ 
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามมหาวิทยาลับ มอบช่อดอกไม้เพื่อขอบคุณ นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 และได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอด
2. รับทราบ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565
3. รับทราบ คำสั่งศาลปกครอง
4. รับทราบ สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. ประกาศผลการเลือกให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โดยจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ซึ่งจะครบวาระในการดำรงแหน่ง ในวันที่ 7 ตุลาคม 2567
2. อนุมัติปริญญาบัตร ดังนี้
   1) อนุมัติปริญญา ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 คน
   2) อนุมัติปริญญา ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 4 คน
3. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ เป็น อาจารย์จุฬาลักษณ์ รักพงษ์
4. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566
5. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2566
6. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566
7. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566
8. เห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
   1) นายวินัย ปราบริปู ประธาน
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม กรรมการ
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
   3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย กรรมการ
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
   4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล เกษวิริยะกิจ กรรมการ
     ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  5) รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย กรรมการและเลขานุการ
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
9. พิจารณา ผลการพิจารณาการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
   1) อนุมัติและแต่งตั้งให้ อาจารย์วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566
   2) อนุมัติและแต่งตั้งให้ อาจารย์วรพล มะโนสร้อย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุสาขาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
   3) อนุมัติและแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
10 เห็นชอบและแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
11 อนุมัติ การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (ครั้งที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3,738,208.09 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยแปดบาทเก้าสตางค์)
เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
1. รับทราบสรุปผลการดำเนินกงานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
2. รับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่ลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ ระดับชำนาญการ
3. รับทราบการขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ
4. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 
ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบกับรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย อีกครั้งหนึ่ง
ภาพ/ข่าว PR URU / สภามหาวิทยาลัย