วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 
อุทานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อยกระดับ การท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "คัลเลอร์แลนด์ สวนฝัน สวรรค์บนดิน" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดย อาจารย์ชวลิต รักษาธิกรณ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานสวนดอกไม้ "คัลเลอร์แลนด์ สวนฝัน สวรรค์ดิน " ซึ่งมี วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ สู่การยกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่พื้นที่และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตำบลป่าเช่าในอนาคตได้อย่างยั่งยืนอีกทั่งยังสร้างการรับรู้ชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลป่าเซ่าแก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ณ สวนดอกไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU