30 ตุลาคม 2566
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากฝ่ายประกันคุณภาพแผนกและวิเคราะห์คุณภาพ นำโดย นาย วรายุทธ สุระนรากุล ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัทน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา ระบบมาตรฐาน  ISO/IEC 17025:2017 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข่าว/ภาพ: ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี