เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาเป็นคณะ หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) โดยมี ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวรายงานว่า โครงการนี้  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำให้เป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการบริหารคน บริหารงาน บริหารเวลา การจัดการงานให้สำเร็จ และการบริหารทีมงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นและเป็นผู้นำทีมในอนาคตต่อไป และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความตระหนักถึงการสร้างความสัมพันธ์และการเข้าใจบทบาทของตนเองในการนำองค์กร รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในตำแหน่งหน้าที่ 
ของตนเอง ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพิ่มพูนสัมพันธภาพการปฏิบัติงานระหว่างกันและยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้แก่ นางวัชรวีร์ นิ่มเป๋า นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นายรณรงค์  ศุภรัศมี  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  นายสุรเดช สรรเสริญ   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวเกศสิริ  ศิริงามเมือง   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้แก่ บุคลากรที่รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน (ระดับชำนาญการ) และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน (ระดับปฏิบัติการ) หรือผู้ที่กำลังเตรียมเข้าสู่การเป็นหัวหน้างาน จำนวน 82 คน แบ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 52 คน บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่าย จำนวน 30 คน
และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เข้า 10 คน 
#การพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่