วันที่ 27 ตุลาคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 8/2566  โดยมี  รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ
 ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
ภาพ/ข่าว PR URU