วันที่ 25-26 ตุลาคม 2566  กองนโยบายและแผนจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ อธิการบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินและนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และ ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ นำเสนอผลการดำเนินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ และได้รับเกียรติจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย  รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ประธานกรรมการ  รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว   ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี  ผศ.เบญจวรรณ ดิษฐชาวนา  ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ภาพ/ข่าว PR URU