วันที่ 21 ตุลาคม 2566
กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี ให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆจากวิทยากรพิเศษ ได้แก่ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน”  วิทยากรจากสำนักจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัย” โดย นางสาวศศิรัศมิ์ เสือเมือง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  หัวข้อ “ศิษย์ กยศ.ส่งต่อโอกาศ ส่องมองอนาคต” โดย หัวหน้างานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการทำงาน โดย อาจารย์ ดร.พลอยชมพู  เชาวนปรีชา ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ
ภาพ/ข่าว PR URU