วันที่ 20 ตุลาคม 2566
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ FMS102 อาคารคณะวิทยาการจัดการ
ด้วยเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนล่าง 13 สถาบัน มีกำหนดจัดงานนิทรรศการสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีพ.ศ. 2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เพื่อเผยแพร่ผลงาน CWIE ของนักศึกษาและการพัฒนาการดำเนินงาน CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ของเครือข่ายฯ รวมถึงการคัดเลือกผลงาน CWIE ดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 14 ประเภท เพื่อจัดส่งเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติต่อไป โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มีจำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 28 คน จากหลักสูตรจำนวน 5 หลักสูตร มีอาจารย์นิเทศงาน 31 คน และมีสถานประกอบการร่วมโครงการสหกิจศึกษา 18 แห่งจากทั่วประเทศ ซึ่งจักต้องมีประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกผลงานนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เคยได้รับรางวัลระดับชาติ จำนวน 7 รางวัล และระดับเครือข่ายจำนวนทั้งสิ้น 67 รางวัล มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้ผ่านการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 233 คน จากหลักสูตรจำนวน 26 หลักสูตร และมีสถาน
ประกอบการร่วมโครงการสหกิจศึกษา 144 แห่งจากทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานหลังจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป
รวมถึงกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบสัมฤทธิบัตรให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาผู้ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566และการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสหกิจศึกษาไทย การประกวดผลงานดังกล่าว มีจำนวน 1 ประเภท ได้แก่ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ จำนวน 8 ผลงาน และได้มีการคัดเลือกผลงานจากหลักสูตรต่างๆ เข้าประกวดโดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
1.คุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล  ผู้จัดการสื่อสารการตลาดภูมิภาคและสหกิจศึกษาองค์กร
บริษัท จัดหางาน จ๊อบ บีเคเค ดอทคอม จำกัด ที่ปรึกษาการทำงาน CWIE ดีเด่น วิทยากร CWIE สป.อว.  2. อาจารย์ทิพาพร โพธิ์ศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์  นนทโคตร ประธานหลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัล คณะวิทยาการ
ภาพ/ข่าว PRURU