19 ตุลาคม 2566
พิธีส่งมอบงาน และรับมอบงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ซึ่งครบวาระไปยัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ ผู้อำนวยการท่านใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์วิทย์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมพิชัยวิทย์ ชั้น 1 อาคาร 13 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ภาพ/ข่าว :  : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์