วันที่ 27 กันยายน 256
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการและการดำเนินงานสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิกรบดีเป็นประธานในการเปิดโครงการ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานโดยอาจารย์หนึ่งฤทัย ดวงดัน รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานโดยมีเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการและการดำเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งท่านเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มาถ่ายทอดความรู้และสบประการณ์ จำนวน 3 ท่านได้แก่  1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์  รองอธิการบดี  บรรยายหัวข้อ “นโยบายสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา คำจริง ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายหัวข้อ “ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างไรให้ได้งาน” 3 อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณา  การกับการทำงานบรรยายหัวข้อ “กระบวนการและการดำเนินงานสหกิจศึกษาที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ” 
และมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นจำนวน 457 คน
ภาพ/ข่าว PR URU