21 ตุลาคม 2566 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงนามความร่วมมือกับ กศส.ในการผลิตครูในระบบปิด โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 60  อัตรา โดยมีโรงเรียนปลายทางที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นผู้รับผิดชอบใน 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน  ตาก น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จะได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และค้นหาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนดต่อไป
cr.คณะครุศาสตร์