วันที่ 18 กันยายน 2566 
มหาวิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่ออบรมพื้นฐานการเรียนภาษาไทยและสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หรือนำไปใช้ในการสื่อสารเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งมีชาวต่างประเทศ (สัญชาติจีน) จำนวน 20 คน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้นำโดยอาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์ รองอธิการบดี และผู้บริหาร กล้าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม (ครม.) ชั้น 4 อาคาร ICIT 
ภาพ/ข่าว PR URU