เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection สำหรับอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์สำหรับงานวิจัย และวิชาการ 
โดยมี รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม 
ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ (FMS 102)   ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ  
และได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรนำโดย รศ.ดร.ภญ. พัชราภรณ์ สุดชาฏา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และอาจารย์ ดร.เกวลี รังษีสุทธาภรณ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทราบความสำคัญของการดำเนินโครงการวิจัยที่มีมนุษย์เป็นอาสาสมัคร ทราบถึงแนวปฏิบัติการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และมีความพร้อมในการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
ภาพ/ข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มรอ.