รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปรึกษาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด้านพัฒนาวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภา ได้ลงพื้นที่เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เป็นอย่างดี