มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566 โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์