วันที่ 13 กันยายน 2566 
หน่วยอนามัยและพยาบาลงานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา โดย นางสาวเนตรดาว อินถา หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา ผู้จัดการหอพักนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE และ ตัวแทนนักศึกษาหอพักใน ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก โดยการหยอดทรายอะเบท และคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ในบริเวณหอพักนักศึกษา เพื่อเป็นการกำจัดลูกน้ำยุงลายแหล่งเพาะพันธ์ของยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก 
ภาพ/ข่าว หน่วยอนามัยและพยาบาลงานบริการและสวัสดิการ