วันที่ 12 กันยายน 2566
หาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จัดโครงการตรวจสุขภาพ Biofeedback ให้บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ซึ่ง Biofeedback ทำให้เราทราบถึงความผิดปกติของการทำงานของอวัยวะตั้งแต่ระยะแรกๆ รวมถึงการอักเสบหรือการบาดเจ็บที่ยังแสดงอาการไม่ชัดเจน เหมาะกับการตรวจโรคเรื้อรังหรือภาวะเจ็บป่วยที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการตรวจทั่วไป
ภาพ/ข่าว PR URU

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=719765703296216&set=a.515144173758371&type=3&mibextid=r5uJeJ