URU NEWS
8 กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2566
โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ 
เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ
ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

PR.URU