วันที่ 8 กันยายน 2566
กองนโยบายและแผน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ  ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT โดยได้รับเกียรติรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลให้กับหลักสูตรที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 15 หลักสูตร และหลักสูตรที่มีผลการประเมินดีขึ้นต่อเนื่อง 3 ปี (ปีการศึกษา 2563-2565) จำนวน 31 หลักสูตร นอกจากนี้มีเวทีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น มีแนวปฏิบัติที่ดี เป็นตัวอย่างให้กับหลักสูตรอื่นๆ ได้ โดยมีผู้ช่วยศาสจราจารย์ธนัตถา  กรพิทักษ์ รองอธิการบดี ดำเนินรายการ มีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยน่าน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ
 ภาพ/ข่าว PR URU