วันที่ 5 กันยายน 2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี และผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ คณะสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการดำเนิน โครงการวิจัยภายใต้หัวข้อ "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยแห่งความสำเร็จของหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education :CWIE ในการสร้างสมรรถนะบัณฑิตไทยให้พร้อมสู่โลกแห่งการทำงาน" เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของหลักสูตร CWIE รวมทั้งศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของหลักสูตร CWIE
และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการยกระดับคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร CWIE โดยมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเครือข่าย CWIE ที่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัล CWIE ดีเด่นระดับชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2566  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการ CWIE ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 และสถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรม CWIE ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงได้อนุญาตให้ผู้วิจัยและบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทำการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างของมหาวิทยาลัย ณ ขั้น 5 ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ อาคารภูมิ
ภาพ/ข่าว PRURU