วันที่ 30 สิงหาคม 2566 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนา URU Digital Transformation เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรเกี่ยวกับการขับเคลื่อน URU Digital Transformationและให้ผู้บริกหาร บุคลกรระดมความเห็นเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพมาประยุคต์ใช้ร่วมกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล งานงบประมาณบริหารการเงิน บัญชี ระบบบริหารข้อมูลออนไลน์ การพัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม 
ภาพ/ข่าว PR URU