มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารวิชาการและการบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 
โดยได้รับเกียรติจากผู้ศาสตราจารย์ ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์