วันที่ 30 สิงหาคม 2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยรศ.ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ อธิการบดี เข้ารับมอบรางวัลสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 จาก นายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนสิงหาคม 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่มีอายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ภาพ/ข่าว PR URU