สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การประชุม Think Tank เชิงวิชาการ เรื่อง “มุมมองท้องถิ่น : การสร้างคุณค่าและมูลค่าในการสื่อสารของท้องถิ่น” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต  กรรมการ กสทช. เป็นประธานในการเปิดงาน  รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ และดร.ตรี  บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์จัดการประชุม
 
ทั้งนี้ เพื่อให้เครือข่ายนักวิชาการท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องการกำกับดูแลสื่อ เช่น กำกับดูแลเนื้อหา วิทยุท้องถิ่น ทีวีชุมชน โดยมีพื้นที่จัดประชุมทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ /ภาคอีสาน ขอนแก่น /ภาคใต้ ปัตตานี /ภาคภาคกลาง กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอาจารย์ทางนิเทศศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในส่วนภาคเหนือ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์