มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นสถานพยาบาลผู้รับดำเนินการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี ลงพื้นที่ให้กำลังใจทีมแพทย์และบุคลากร จัดขึ้น ณ ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์