ประกาศ มรอ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (งบรายได้) สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
มาตรการ ลด และประหยัดพลงงาน มรอ.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานประเภทจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานประเภทจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (สอนและวิจัย) ครั้งที่ 1/2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่สำหรับผู้ที่สมัครรอบที่ 2 17/05/2021
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาจากรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง ประจำปีการศึษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ 03/03/2021
โครงการอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEIC 15/10/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2 30/03/2018
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560(แก้ไขครั้งที่2) 18/10/2017
ประกาศมหาวิทยาลัย เรือง งดการเรียนการสอน วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในภาคบ่าย 14 ตุลาคม 2559 01/12/2016
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 15 สิงหาคม 2559 01/12/2016
การรับนักเรียน นักศึกษา โครงการโควตาพิเศษ “ผู้มีความสนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านเทคโนโลยี” 23/11/2016
ประกาศ มรอ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (งบรายได้) สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 02/05/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28/02/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23/02/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20/02/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (สอนและวิจัย) ครั้งที่ 1/2566 03/02/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 03/02/2023
การพัฒนาทักษะ การจัดทำระบบทางการบัญชี 20/03/2021
โครงการส่งเสริมและจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 19/03/2021
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะสมรรถนะการทำงาน 19/03/2021
โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยด้านความประพฤติให้แก่นักศึกษา 17/03/2021
สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดประชุมครั้งที่ 3/2564 17/03/2021
การจัดโครงการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ 05/03/2021
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับบุคลกรผู้ได้รับตำแหน่งบริหาร 24/02/2021
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ" 24/02/2021
การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 23 กุมภาพันธ์ 2564 23/02/2021
ประชุมติดตามผลดำเนินงาน โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ มรอ. 17 กุมภาพันธ์ 2564 17/02/2021

ภาพกิจกรรม


ปฏิทินกิจกรรม


IT Service URU
สายด่วนทันใจ


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิลปกรรม
โครงการจัดหาผู้ประกอบการให้บริการกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
โครงการจ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียอาคารหอพักหญิง 2 และ 3
ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมอาคารดนตรี
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมอาคารดนตรี
เผยแพร่ เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3
ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานอธิการบดีและห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

สาระน่ารู้THAILAND 4.0

"มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น"